|

P1170325.JPG

Co nowego

KONKURS!!!!!

2018-10-18 - Kategoria: Wiadomości

 

 

REGULAMIN KONKURSU

na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy

 

 

§1

 

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

 

2. Konkurs współorganizują:

  • Firma „Pierniczki do zadań specjalnych”

  • Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie

 

 

 

§2

 

Cel Konkursu

 

Celem Konkursu jest:

 • pobudzanie twórczej aktywności cukierniczej

 • promowanie domowych wypieków jako okazji do ponadpokoleniowych spotkań rodzinnych i sąsiedzkich

 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów piastowskich szkół

 • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii

 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego

 • pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Piastowa.

 

 

§3

 

Uczestnicy Konkursu

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Miasta Piastowa. Uczestnicy ocenieni zostaną w następujących grupach wiekowych:

 • I klasa szkoły podstawowej

 • II – III klasa szkoły podstawowej

 • IV – VI klasa szkoły podstawowej

 • VII – VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum

 • uczniowie klas szkół średnich

 

§4

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pracy w formie własnoręcznie upieczonego i ozdobionego dowolnymi metodami cukierniczymi pierniczka bożonarodzeniowego. Wielkość pierniczka pozostaje dowolna.

 

Każdemu pierniczkowi musi towarzyszyć część pisemna zawierająca autorską historię, baśń, bajkę lub opowiadanie związane ze świątecznym piernikiem. Tekst musi być napisany własnoręcznie, na kartce formatu A4. Ważne, żeby autor wykazał dbałość o czytelną, kształtną i płynną grafikę pisma.

 

 1. Praca musi być wykonana indywidualnie.

 2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

 3. Praca nie może być pracą prezentowaną w innych konkursach.

 4. Każda praca musi zostać opatrzona następującymi informacjami:

Imię i nazwisko autora pracy

Klasa

Nazwa szkoły, e-mail, telefon

Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna

 1. Do każdej pracy obowiązkowo należy załączyć:

- Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)

- Oświadczenie rodziców o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do jego pracy (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku pełnoletnich uczestników – zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

§5

 

Etapy i terminy Konkursu

 

 • Udekorowany pierniczek, wraz z tekstem należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, do dnia 23 listopada 2018r., do godz. 18.00.

 • Komisja Konkursowa spośród złożonych prac, w każdej kategorii, wybierze finalistów. Finaliści zostaną zaproszeni na warsztaty, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury, w dniu 1 grudnia 2018r., w godz. 9.00 – 11.00. Komisja Konkursowa patrząc na umiejętności, zaangażowanie i prace warsztatowe finalistów przyzna po trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w podziale nagród.

 • 1 grudnia, po zakończeniu warsztatów, Organizator zaprasza wszystkich uczestników konkursu na seans filmowy w sali Kina „Baśń”. Po zakończeniu seansu, o godz. 13.00 zostaną wręczone nagrody dla laureatów Konkursu.

 • Werdykt konkursowy ogłosi Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli każdego z Organizatorów Konkursu.

 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

 • O osobach nagrodzonych szkoły zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

 

 

§6

 

Postanowienia i uwagi końcowe

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018.1000 z dnia 24.05.2018). Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24).

 2. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu wyłonienia i nagrodzenia Zwycięzców oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatorów oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz ich rodzicom i opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawienia.

 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 4. Złożenie pracy oznacza pełną akceptację warunków powyższego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Formularz zgłoszenia

KONKURS

na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy

 

 

 

…..........................................................................................................................

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

 

 

…...........................................................................................................................

Klasa

 

 

…...........................................................................................................................

Nazwa szkoły, adres e-mail, telefon

 

 

…...........................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

 

 

…..........................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego

 

 

….........................................................................................................................

Numer telefonu bądź adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie.

 

 

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego

na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka – Uczestnika Konkursu

oraz na przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do jego pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy. Zostałam/łem poinformowany, ze moje dane osobowe będą przekazane Komisji Konkursowej i przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

 

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego

na przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do pracy Uczestnika Konkursu

 

Oświadczam, ze dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wykonanej pracy na potrzeby promocji Konkursu, na zasadach wyłączności na wszystkich polach eksploatacji.

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego

na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczenie zdjęć z ceremonii rozdania nagród w Konkursie, na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatorów Konkursu i na profilach społecznościowych powyższych.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych, o możliwości ich poprawiania oraz o tym, że powyższa zgoda nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Konkursu.

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3

 

 

Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu

na przetwarzanie i publikację danych osobowych

oraz na przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do jego pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy. Zostałam/łem poinformowany, ze moje dane osobowe będą przekazane Komisji Konkursowej i przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

 

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu

 

 

 

Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu

na przekazanie Organizatorowi Konkursu praw autorskich do pracy Uczestnika Konkursu

 

Oświadczam, ze dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej przeze mnie pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wykonanej pracy na potrzeby promocji Konkursu, na zasadach wyłączności na wszystkich polach eksploatacji.

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu

 

 

 

 

Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu

na publikację wizerunku

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez zamieszczenie zdjęć z ceremonii rozdania nagród w Konkursie, na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatorów Konkursu i na profilach społecznościowych powyższych.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych, o możliwości ich poprawiania oraz o tym, że powyższa zgoda nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Konkursu.

 

 

…......................................................... …...............................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Zgodnie z art.13.ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46./WE (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24.

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 RODO w celu związanym z Konkursem na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy.

 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą członkowie Komisji Konkursowej oraz, w zakresie wyników Konkursu osoby odwiedzające strony internetowe oraz profile społecznościowe Organizatora oraz Współorganizatorów Konkursu.

 4. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, wystawy oraz usunięcia informacji o wynikach Konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz Współorganizatorów.

 5. Obowiązek podania przez Uczestnika danych osobowych bezpośrednio Uczestnika dotyczących jest wymogiem związanym z uczestnictwem w Konkursie.

 6. Na podstawie art. 15 RODO uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących:

- sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art.18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.

 2. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO.