|

P1170323.JPG

Co nowego

Nasze 15 URODZINY!!!!!

2019-11-19 - Kategoria: Wiadomości

Przy okazji jubileuszu warto przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące historii i funkcjonowania placówki. Otóż, pod dzisiejszą nazwą, jako jednostka budżetowa Gminy Piastów, Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „DOM JANA PAWŁA II” funkcjonuje od lipca 2010r. Wcześniej, od października 2004r.  Świetlica mieściła się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nosiła nazwę Socjoterapeutyczno – Integracyjna. Wówczas jej kierownikiem, ale też współpomysłodawcą była Agnieszka Cholewska (dążenie do tego celu szczególnie wspierał również ówczesny burmistrz Zdzisław Brzeziński i radny Andrzej Czarnocki).

Niegdyś podstawą działania placówki była ustawa o pomocy społecznej, dziś jest to ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oparty na powyższych wytycznych statut mówi, że „nadrzędnym celem świetlicy jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.

Na szczęście wszystkie te formalne sformułowania mają w budynku przy ul. 11-go Listopada 8  bardzo ludzki i przyjazny wymiar. Ten budynek to „dom”. „Dom” – bo tak mówi sama nazwa, ale też „dom”, bo to dla wielu uczestników zajęć jedno z najważniejszych miejsc na świecie. To dobre miejsce na świetną zabawę, trud odrabiania lekcji, ciepłą kawę inkę, kanapkę z pasztetem i dobre miejsce, by poznać drugiego człowieka, zrozumieć siebie, zrealizować swoje marzenia, odkryć fascynujący świat tuż za rogiem, przeżyć emocjonujące chwile podczas całonocnych maratonów filmowych, dyskotek, wspólnego grillowania, wakacyjnych wyjazdów…

Wracając znowu do języka formalnego – swój cel Świetlica realizuje przez konkretne zadania. Są to między innymi:

1) zapewnienie schronienia, miejsca spędzania czasu wolnego, także w wakacje i ferie („Lato i zima w mieście”);

2) zaspokojenie potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa;

3) pomoc terapeutyczna;

4) wypracowanie umiejętności współżycia społecznego:

- przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

- liczenie się z regułami współżycia w grupie;

5) uczenie podstawowych czynności, które pozwolą odnaleźć się w dorosłym życiu;

6) stworzenie warunków do brania odpowiedzialności za podejmowane działania i kształtowanie poczucia sprawczości;

7) nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób konstruktywny (poszukiwanie i przyjmowanie pomocy i wsparcia);

8) przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie bez używek i przemocy;

9) rozwijanie intelektu dzieci poprzez:

- pomoc w nauce (zajęcia o charakterze reedukacyjnym)

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań;

10) dożywianie dzieci;

11) interwencje w szczególnych przypadkach (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy);

12) stała współpraca z rodziną wychowanka.

 

Formami realizacji wymienionych wyżej zadań są: zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia profilaktyczne, integracyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia tematyczne, ruchowe, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, organizowanie grup wsparcia.

Ważne jest, że każdy z powyższy punktów ma przełożenie na wyniki. Część z nich nie będzie wymierna, bo trudno zmierzyć czyjąś radość z zaliczonego wreszcie semestru, ulgę po rozwiązaniu problemu, czy spokój po rozwiązanym konflikcie. Są jednak efekty policzalne.

Zaczynając od zagadnień finansowych: placówka  finansowana jest z 50% wpływów za wydawanie koncesji i sprzedaż produktów alkoholowych w Piastowie.

Konkretną jest też liczba zaopiekowanych dzieci. Od początku funkcjonowania świetlicy to blisko 250 świetlików! Na dzień dzisiejszy stałych podopiecznych placówki jest czterdziestu sześciu.

Cała społeczność składa się z uczestników wiekowo określonych w statucie (7 – 16 lat), absolwentów, którzy uczęszczali na zajęcia będąc uczniami szkół podstawowych, a już jako licealiści wciąż chcą wspierać naszą pracę, oraz grupy osób niepełnosprawnych. Obecność tej ostatniej grupy jest szczególnie ważna, a słowo „integracja” przekłada się na każde z codziennych zajęć.

Opiekę nad dziećmi sprawuje troje wychowawców. Stałą kadrę wspiera grono fantastycznych specjalistów: psycholog superwizor, psycholodzy – terapeuci, pedagodzy, instruktorzy (sportowi, nauczyciele tańca, zajęć plastycznych, technicznych, specjaliści prowadzący jednorazowe zajęcia tematyczne). Praca tych ostatnich możliwa jest dzięki regularnie pozyskiwanym środkom zewnętrznym.

Nie można w tym miejscu zapomnieć o wolontariuszach, którzy pomagają w pracy z dziećmi udzielając im bezpłatnych korepetycji z wybranych przedmiotów, wspierając codzienne zajęcia. Szacunkowo w każdym roku 20 osób bezinteresownie poświęca swój czas, by spędzić go z wychowankami Świetlicy wykonując konkretną pracę. Obok tej grupy znajdują się praktykanci z uczelni warszawskich.

Od zawsze Świetlica poszukiwała nowych kontaktów i kierunków współpracy. Codziennymi są kontakty z MOPS, kuratorem sądowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Ośrodków Wsparcia, pedagogami szkolnymi, Klubami SM, Ogniskiem TPD, MOK… Niezwykle owocne są wspólne działania z organizacjami pozarządowymi. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić Stowarzyszenie MOŻESZ, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Piastowie „Sprawni Razem”, ZHP Hufiec Piastów, Fundację Przyjaciółki, Wolontariat firm: BGK, T-Mobile, Comarch… Osobne miejsce zajmują kapitanowie z Mariway Sailing Club.

Każdy taki kontakt rodzi niezwykłe wydarzenie w życiu Świetlicy. W ciągu piętnastu lat istnienia placówki  takich momentów było tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkie. A ważne są to wydarzenia, bo służą nie tylko społeczności Świetlicy, ale często są otwarte dla  mieszkańców miasta. Tak więc: zrealizowaliśmy program „Tu mieszkamy, tu działamy”, dzięki czemu Piastów miał plenerowe kino letnie, byliśmy gospodarzami otwartych warsztatów sztuki nowoczesnej „To jest sztuka!”, zaproponowaliśmy „Filmowe Walentynki”, corocznie w Świetlicy odbywa się akcja „Świetliki”, gościliśmy nietuzinkowych ludzi: sportowców, podróżników, artystów, współorganizowaliśmy „Dzień Dziecka Bożego”, z „Przyjaciółką” spełnialiśmy dziecięce bożonarodzeniowe marzenia, a nasz Mikołaj był nawet kiedyś w telewizji, pomagaliśmy przy organizacji spotkań z cyklu „Ciastko z bajką” włączaliśmy się w ważne wydarzenia społeczne, prezentowaliśmy swoje projekty naukowe podczas Pikników Naukowych w Warszawie, co roku wypływamy na przygodę pod żaglami w ramach projektu „Poza Horyzonty”...

Świetlica stara się również pozyskiwać środki zewnętrzne. Każdego roku w placówce realizowane jest co najmniej jedno duże zadanie z zewnętrznym finansowaniem. W 2019 roku są to nawet trzy zadania. To skierowana dla rodziców „Akademia Rodzica”, zadanie adresowane dla osób niepełnosprawnych „Zobacz – tez tu jestem!” oraz przeznaczony dla świetlicowch podopiecznych projekt „Przyszłość Świetlika”. Łącznie to ponad 100 000zł przeznaczonych na działania realizowane w Świetlicy! Środki na te działania pozyskane zostały przez Stowarzyszenie „Możesz” z funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

A podsumowaniem działalności Świetlicy niech będą słowa świetlicowego hymnu (autorstwa jednego z wychowawców – Katarzyny Ufnal):

Ptaki mają gniazda, które chronią dniem i nocą.

Statki do swych portów powracają by odpocząć.

A ja mam miejsce, w którymś ktoś na mnie czeka

I wiem, że zdążę –

zdążę wyrosnąć na dobrego człowieka!

Jeszcze zdążę poznać świat,

jeszcze zdążę pomylić się nie raz!

Jeszcze ręką dosięgnę chmur,

A na razie – zostaję TU!