|

P1170325.JPG

Co nowego

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1

2020-07-27 - Kategoria: Wiadomości

 

NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1

 

OGŁOSZENIE

 


Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie
działając na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)
jako projektodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłasza


otwarty nabór Partnera z sektora społecznego zainteresowanego wspólną realizacją projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Przez sektor społeczny należy rozumieć organizacje pozarządowe, którymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku, -osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną w tym fundacje i stowarzyszenia, zastrzeżeniem ust. 4w art. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu, w tym osób z niepełnosprawnością poprzez:

- przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

 

- wsparcie w ramach nowo powstałego Klubu Integracji Społecznej.

- realizację usług reintegracji społecznej i zawodowej świadczonych przez KIS,

- realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

1. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

2. działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

3, praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

- realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

1. prace społecznie użyteczne,

2. staże zawodowe, praktyki zawodowe,

3. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

4. kursy i szkolenia zawodowe,

5. zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

- realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

- realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

1. finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

2. skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

3. udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4. udział w programach psychoterapii/programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

- oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a w przypadku otrzymania dofinansowania jego późniejsza realizacja.


Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym Partnerem we wszystkich w/w obszarach. Liderem projektu będzie Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie. Potencjalnym partnerem może zostać podmiot spoza sektora finansów publicznych - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

 2. Oferowany wkład techniczny i zasoby ludzkie potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat.

 4. Współpraca z projektodawcą w trakcie przygotowania projektu/wniosku o dofinansowanie.

 5. Wysokość wkładu własnego potencjalnego partnera (finansowego, technicznego, osobowego, organizacyjnego).

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

 

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

- okres prowadzenia działalności statutowej zgodnej z celami partnerstwa

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

- posiadanie doświadczenia w realizacji projektów/przedsięwzięć o podobnym charakterze.

- deklarowana trwałość efektów działań;

- deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (finansowy, techniczny, osobowy, organizacyjny).

 

a. Kryteria formalne:

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

1.Prowadzą działalność statutową na rzecz osób, które chcą objąć wsparciem w projekcie;

2.Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia kompleksowych działań na rzecz osób, które chcą objąć wsparciem w projekcie;

3.Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

4.Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia.2009r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;

5.Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, udokumentowany oświadczeniem o posiadanym potencjale kadrowym, organizacyjnym i finansowym umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera oraz dysponowaniu osobami (wraz z podaniem ich doświadczenia, kwalifikacji itp.) do realizacji zadań merytorycznych, które Oferent planuje ująć w projekcie,

6.Deklarują uczestnictwo i wkład w realizację projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

7.Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru.

 

b. Kryteria merytoryczne:

1.Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:

a.do 1 roku włącznie – 1 pkt

b.powyżej 1 do 2 lat włącznie – 2 pkt

c.powyżej 3 lat – 3 pkt

 

2. Zgodność planowanych działań potencjalnego Partnera z celami Partnerstwa – maksymalnie 10 pkt

 

3.Posiadanie doświadczenie Partnera w zakresie stopnia w jakim wskazane projekty/przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem, przed złożeniem oferty współpracy, udokumentowane w ofercie- maksymalnie 5 pkt.:

- wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:

a) projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007

i/lub

b) projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,

którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:

- grupa docelowa,

- zadania merytoryczne,

- obszar realizacji (terytorium).

5.Deklarowany wkład potencjalnego Partnera (zasoby finansowe, techniczne, osobowe, organizacyjne) w realizację celu partnerstwa – maksymalnie 5 pkt.

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.

3.Statut podmiotu.

4.Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.

6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

8.Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert – w formie oświadczeń podmiotu.

 

 

Oferty należy składać do 19 sierpnia 2020 roku, do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentu do siedziby Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie), w zamkniętej kopercie, w siedzibie Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie (ul. 11-go Listopada 8, 05 – 820 Piastów)
Koperta powinna zawierać następujący opis ,,Partnerstwo do projektu RPO WM Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".

Wybór partnera nastąpi według listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w dniu 21 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00, na stronie internetowej Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie (www.swietlica.piastow.pl)
Od decyzji dotyczącej wyboru Partnera pozostałym oferentom służy prawo wniesienia odwołania do Kierownika Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie. Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej w terminie do 25 kwietnia 2020r. do godziny 15:00, liczy się data wpływu odwołania do siedziby Świetlicy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego. Po zakończeniu negocjacji zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,

 • negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań w ramach projektu,

 • unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
  Powyższe ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.


Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Joanna Szczuka – kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie .

 

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 1