|

P1170334.JPG

Co nowego

KONKURS PLASTYCZNY - zapraszamy do udziału!

2022-03-04 - Kategoria: Wiadomości

Regulamin Konkursu plastycznego

Więc chodź, pomaluj mój świat, na … NIEBIESKO!”1.

Organizatorami konkursu są:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL

ul. Bohaterów Wolności 43, Piastów, tel. kontaktowy 733 931 114

oraz Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II”

ul. 11-go Listopada 8, 05-820 Piastów, tel. kontaktowy: 22 723 79 632. Celem Konkursu jest:

- zachęcenie uczniów do zapoznania się z tematem Autyzmu, poszerzenie świadomości i wiedzy na jego temat, zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów do wspólnej rozmowy, zastanowienia się nad kwestią związaną z tematem empatii, zrozumienia, właściwego reagowania i dobrego bycia bok osoby autystycznej.

- rozwijanie ekspresji plastycznej uczniów

- kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.3. Uczestnicy Konkursu:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie piastowskich szkół podstawowych. Konkurs zakłada składanie prac wyłącznie indywidualnych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:

a) złamania postanowień Regulaminu,

b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),

c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych.

4. Forma pracy:

Zadaniem uczestnika Konkursu jest złożenie pracy w formacie A4, w dowolnej, płaskiej technice plastycznej. Dopuszcza się technikę fotografii oraz prace wykonane przy użyciu programów graficznych (w obu przypadkach konieczne będzie jednak dostarczenie wydruków). Czekamy na prace pokazujące świat widziany na niebiesko. Treść pracy zależna jest od wyobraźni jej autora. Mogą to być obrazy ukazujące codzienne chwile, krajobrazy, przedmioty w błękitnych barwach. Może być również tak, że oprócz koloru także przedstawione sytuacje będą niezwykłe. Niewątpliwie dodatkowym atutem będzie umieszczenie na pracy elementów wiedzy o autyzmie, w sposób symboliczny, lub dosłowny – w formie krótkiego tekstu.5. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać w dniach 21.03 – 30.03.2022r. w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie (ul. Bohaterów Wolności 43), w godzinach 8.00 – 15.00.

Prace muszą być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do prac muszą zostać dołączone: formularz zgłoszeniowy ze zgodą rodzica/opiekuna na udział (załącznik nr 1 do regulaminu), oświadczenie rodzica/opiekuna o prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu)6. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu:

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

Klasy 1- 3 szkoły podstawowej

Klasy 4- 6 szkoły podstawowej

Klasy 7- 8 szkoły podstawowej

W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy prace oraz dwa wyróżnienia.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatorów oraz przedstawiciela Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 04.04.2022r. na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatorów (www.szkola-azyl.pl; www.swietlica.piastow.pl ).

Nagrodzone, oraz pozostałe wybrane prace zaprezentowane zostaną również na powyższych stronach i profilach społecznościowych oraz będą eksponowane w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL.

Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe.7. Postanowienia końcowe:

a) Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo przerwania lub przedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą Regulaminu.

d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

e) Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy dla Organizatorów sąd powszechny.ZAŁACZNIKI:Załącznik nr 1. formularz zgłoszeniowy ze zgodą rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu na udział

Załącznik nr 2. oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu o prawie autorskim oraz ochronie danych osobowychZałącznik nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

Więc chodź, pomaluj mój świat … na niebiesko!”

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka…………………………………………………………………

 

W Konkursie plastycznym “Więc cgodź, pomaluj mój świat… na niebiesko!”.

 

……………………………………………………..………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Dane uczestnika Konkursu:

 

Imię …………………………………………………………………………………...……………………………………...

 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………..…………………….

 

Kategoria wiekowa …………………………………………………………………..………………………………..

 

Klasa 1-3 Klasa 4-6 Klasa 7-8

 

Szkoła:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu:

 

Imię Nazwisko ………………………………….………………………………………………………………………..

 

Adres do korespondencji ……………..…………………………………………………………………………….

 

Tel ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail ………………………………………………………….……………………………………………………………..

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o prawie autorskim i ochronie danych osobowych w ramach uczestnictwa dziecka w Konkursie “Więc chodź, pomaluj mój świat … na niebiesko!”

 

Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu „Więc chodź, pomaluj mój świat … na niebiesko!“

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszenia do Konkursu „Więc chodź, pomaluj mój świat … na nienbiesko!“, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dla celów:

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji z uczestnikami, przekazania nagród;

b) realizacji działań informacyjno-promocyjnych związanych organizacją Konkursu “Więc chodź, pomaluj mój świat… na niebiesko!” w szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, w materiałach publikowanych, w prezentacjach, na wystawach.

 

……………………………………………… ………………………………………………

Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna uczestnika Konkursu

 

Oświadczam, że:

1) praca konkursowa zgłoszona do Konkursu „Więc chodź, pomaluj mój świat… na niebiesko!” jest wynikiem indywidualnej twórczości mojego dziecka………………………………………………………………..………….. (imię i nazwisko dziecka), nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich. Jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej;

2) wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom Konkursu, nieodpłatnej, niewyłącznej, na czas nieoznaczony, obowiązującej w kraju i za granicą (tj. nieograniczonej czasowo i terytorialnie), z prawem do udzielania sublicencji, licencji na wykorzystanie pracy konkursowej w zakresie poniższych pól eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, reprograficznych, komputerowych, cyfrowych oraz zapisu magnetycznego,

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych,

e) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na profilach Organizatora i w mediach społecznościowych.

 

……………………………………………… ………………………………………………

Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna uczestnika Konkursu