KONKURS PLASTYCZNY – zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu plastycznego

Więc chodź, pomaluj mój świat, na … NIEBIESKO!”

1.

Organizatorami konkursu są:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL

ul. Bohaterów Wolności 43, Piastów, tel. kontaktowy 733 931 114

oraz Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II”

ul. 11-go Listopada 8, 05-820 Piastów, tel. kontaktowy: 22 723 79 63

2. Celem Konkursu jest:

– zachęcenie uczniów do zapoznania się z tematem Autyzmu, poszerzenie świadomości i wiedzy na jego temat, zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów do wspólnej rozmowy, zastanowienia się nad kwestią związaną z tematem empatii, zrozumienia, właściwego reagowania i dobrego bycia bok osoby autystycznej.

– rozwijanie ekspresji plastycznej uczniów

– kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.

3. Uczestnicy Konkursu:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie piastowskich szkół podstawowych. Konkurs zakłada składanie prac wyłącznie indywidualnych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:

a) złamania postanowień Regulaminu,

b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),

c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych.

4. Forma pracy:

Zadaniem uczestnika Konkursu jest złożenie pracy w formacie A4, w dowolnej, płaskiej technice plastycznej. Dopuszcza się technikę fotografii oraz prace wykonane przy użyciu programów graficznych (w obu przypadkach konieczne będzie jednak dostarczenie wydruków). Czekamy na prace pokazujące świat widziany na niebiesko. Treść pracy zależna jest od wyobraźni jej autora. Mogą to być obrazy ukazujące codzienne chwile, krajobrazy, przedmioty w błękitnych barwach. Może być również tak, że oprócz koloru także przedstawione sytuacje będą niezwykłe. Niewątpliwie dodatkowym atutem będzie umieszczenie na pracy elementów wiedzy o autyzmie, w sposób symboliczny, lub dosłowny – w formie krótkiego tekstu.

5. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać w dniach 21.03 – 30.03.2022r. w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie (ul. Bohaterów Wolności 43), w godzinach 8.00 – 15.00.

Prace muszą być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do prac muszą zostać dołączone: formularz zgłoszeniowy ze zgodą rodzica/opiekuna na udział (załącznik nr 1 do regulaminu), oświadczenie rodzica/opiekuna o prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu)

6. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu:

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

Klasy 1- 3 szkoły podstawowej

Klasy 4- 6 szkoły podstawowej

Klasy 7- 8 szkoły podstawowej

W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy prace oraz dwa wyróżnienia.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatorów oraz przedstawiciela Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 04.04.2022r. na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatorów (www.szkola-azyl.pl; www.swietlica.piastow.pl ).

Nagrodzone, oraz pozostałe wybrane prace zaprezentowane zostaną również na powyższych stronach i profilach społecznościowych oraz będą eksponowane w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL.

Osoby nagrodzone otrzymają nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe:

a) Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo przerwania lub przedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą Regulaminu.

d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

e) Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy dla Organizatorów sąd powszechny.

ZAŁACZNIKI:

Załącznik nr 1. formularz zgłoszeniowy ze zgodą rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu na udział

Załącznik nr 2. oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu o prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych

Scroll to Top