|

P1170317.JPG

Wolontariat


 

W ramach zadania „Świetliki” zrealizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w roku 2011 inaugurujemy na terenie miasta Piastowa działalność

Centrum Wolontariatu
przy Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie.

Nasze Centrum to biuro pośrednictwa dla wolontariuszy.

Zgłaszać się do nas mogą:
- osoby (rodziny) potrzebujące pomocy wolontariusza,
- osoby zainteresowane pracą w ramach wolontariatu.


Jesteśmy swego rodzaju skrzynką kontaktową dla tych dwóch grup. Każde ogłoszenie o poszukiwanym wolontariuszu czy osobie chcącej nieść pomoc pojawi się na naszej stronie internetowej. Każde zgłoszenie zostanie zamieszczone w bazie informacji Centrum, a poszukiwania właściwych kontaktów prowadzone będą zarówno przez Świetlicę Środowiskowo – Integracyjną, jak i współpracujące z nami Stowarzyszenie „Możesz”,  Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Piastowie, MOPS czy szkoły.

Będziemy pomagali  tym, którzy chcą bezinteresownie służyć innym. Zorganizowanej grupie wolontariuszy zaoferujemy miejsce spotkań, warsztaty, szkolenia.

Najistotniejsza będzie jednak pomoc formalna i organizacyjna. Przygotowaliśmy druki umów, porozumienia, rozwiązania porozumienia, kartę etyczną (w załączniku przykład porozumienia, formularza zgłoszeniowego, karty etycznej). Każdy wolontariusz służący innym pomocą, na podstawie porozumienia zawartego za pośrednictwem Świetlicy otrzyma stosowne zaświadczenie (cenny dokument w CV i dokumentacji doświadczenia zawodowego).

Wszystkich chętnych zapraszamy:

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II”
ul. 11-go Listopada 8
05 – 820 Piastów

tel. 22 723 79 63 (w godz. 13.00 – 18.00)załącznik nr 1


Formularz dla wolontariusza


Imię ………………………………….. Nazwisko ……………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….
……………………………………………….  Telefon ……………………………………….
e-mail ………………………………………. …………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
Pesel …………………………………………., Seria i nr dowodu …………………………
Wykształcenie …………………………………………………………………………………
Miejsce pracy/nauki ………………………………………………………………………….
Wcześniejsze doświadczenia w pracy wolontarystycznej ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Wcześniejsze doświadczenia w pracy …………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Propozycja zakresu pracy …………… .……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Deklarowany czas pracy:
-    ilość czasu w tygodniu ………………………………………………………………………………………….
-    dni tygodnia
PON     WT    ŚR    CZW    PT    SOB     N      dowolny dzień

Uwagi …………………………………………………………………………………

Sposób dowiedzenia się o wolontariacie w świetlicy ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….Data i podpis: …………………………………………………………………………………………załącznik nr 2


KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA1.     Będę wypełniać wszystkie prace związane z przyjętą rolą.
2.     Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
3.     W przypadku niemożności wywiązania się z zobowiązań,
poinformuję o tym niezwłocznie tego, komu niosę pomoc oraz    pośrednicząca w wolontariacie Świetlicę.
4.     Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać
zachowań, które mogą być opacznie zrozumiane.
5.     Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania (skorzystam
z proponowanych szkoleń, będę uczestniczyć w obowiązkowych
spotkaniach, wykorzystam szansę poznania i nauczenia się
nowych rzeczy od innych ludzi).
6.     Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem (może się
okazać, że są ku nim powody).
7.     Będę działać w zespole (wiem, że łatwiej jest pracować razem).
8.     Będę osobą na której można polegać.
9.     Będę zgłaszać sugestie i pomysły.
10.Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem (nie pozwolę, by
tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły mnie od tego, co
najważniejsze, bądź zmieniły mnie w osobę stwarzającą
problemy).  


załącznik nr 3


POROZUMIENIE
O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

Zawarte w dniu ………………………. w Piastowie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Korzystającym,
a
………………….…………………………………..,
legitymującą/ym się dowodem osobistym ………………………………………, wydanym przez …………………….………………………………..,
PESEL ……………………………………….….,
zamieszkałą/ym ………………………………………………………..…………………., zwanym dalej Wolontariuszem.
Wstęp
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych  niżej czynności.

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń. Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:
§ 1
1.    Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego w szczególności następujących czynności:
-    …………………………………………………………………………………………
-    …………………………………………………………………………………………
-    …………………………………………………………………………………………
-    …………………………………………………………………………………………


§ 2
1.    Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od ………………………………… do …………………………………………..
2.    Miejscem wykonywania czynności będzie ……………………………………………..
3.    Nadzór merytoryczny nad przebiegiem wolontariatu sprawuje z ramienia Korzystającego ……………………………………………………………………………

§ 3
Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
1.    Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
2.    Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4
1.    Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.
2.    Wolontariusz oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i będzie je stosował.

§ 5
Korzystający pokrywa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, odnoszących się do pracowników koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza.

§ 6
1.    Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji      i danych otrzymanych od Korzystającego, w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego.
2.    Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wolontariusza od Korzystającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inna – może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszym Porozumieniem.
3.    Wolontariusz odpowiada za szkodę wyrządzoną Korzystającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych w trakcie wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego.
4.    Zobowiązanie to wiąże Wolontariusza również po wykonaniu świadczeń będących przedmiotem niniejszego Porozumienia lub jego rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 7
1.    Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 14 dniowym wypowiedzeniem;
2.    Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
3.    Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
a)    naruszenie postanowień Porozumienia;
b)    brak możliwości współpracy z przyczyn losowych niezależnych od stron.


§ 8
Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Wszelkie zmiany, uzupełniania i oświadczenia składane w związku z niniejszym Porozumieniem wymagają pisemnej zgody stron Porozumienia, pod rygorem nieważności.

§ 11
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszego Porozumienia strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadkach ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Korzystającego.

§ 12
1.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;
2.    Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.Korzystający                                                    Wolontariusz

Oświadczenie:

Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
a także o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących na nim obowiązkach.

Podpis Wolontariusza

Wzór przygotowany w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873)